รับ/วินิจฉัยคำร้อง (คร.7)

มีทั้งหมด 19 ตอน

ตอนที่ 1 การเตรียมตัวรับคำร้องและบันทึกคำให้การลูกจ้าง

ตอนที่ 2 การบันทึกคำให้การนายจัาง

ตอนที่ 3 การบันทึกคำให้การพยาน

ตอนที่ 4 เป็นนายจ้างลูกจ้างกันหรือไม่ ต้องสอบถามอะไรบ้าง

ตอนที่ 5 ร้องค้างจ่ายค่าจ้าง ต้องสอบอะไรบ้าง

ตอนที่ 6 ร้องจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ ต้องสอบถามอะไรบ้าง

ตอนที่ 7 ร้องไม่จ่ายค่าล่วงเวลา ต้องสอบอะไรบ้าง

ตอนที่ 8 ร้องไม่จ่ายค่าทำงานในวันหยุด ต้องสอบอะไรบ้าง

ตอนที่ 9 ร้องไม่คืนเงินประกัน ต้องสอบอะไรบ้า

ตอนที่ 10 ร้องไม่จ่ายเงินระหว่างหยุดกิจการชั่วคราว (มาตรา 75) ต้องสอบอะไรบ้าง

ตอนที่ 11 ร้องนายจ้างหักเงินค่าจ้างมิชอบ (มาตรา 76) ต้องสอบอะไรบ้าง


ตอนที่ 12 ร้องนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ต้องสอบอะไรบ้าง

ตอนที่ 13 ร้องนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ต้องสอบอะไรบ้าง (ภาค 1)

ตอนที่ 14 ร้องนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ต้องสอบอะไรบ้าง (ภาค 2)

ตอนที่ 15 การชั่งน้ำหนักพยาน

ตอนที่ 16 การสรุปข้อเท็จจริง

ตอนที่ 17 การวินิจฉัยคำร้อง

ตอนที่ 18 การเขียนคำสั่ง

ตอนที่ 19 การส่งคำสั่ง

Scroll Up